Konferencja Totalitaryzm w literaturze i filmie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 1-3 października 2022 r.

Formularz należy wypełnić i przesłać do 20.08.2022 r.

Imię:
Nazwisko:
Stopień/tytuł naukowy:
Afiliacja:

Adres miejsca pracy:
 Ulica:
 Numer domu:
 Miejscowość:

Adres do korespondencji:
 Ulica:
 Numer domu:
 Numer mieszkania:
 Kod pocztowy:
 Miejscowość:

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Tytuł wystąpienia:

Wymogi redakcyjne

Forma uczestnictwa w konferencji:
Pełne uczestnictwo w konferencji (wraz z publikacją artykułu) – opłata konferencyjna wynosi 400 zł

Dane do faktury: nazwa instytucji, adres, NIP.


Opłatę prosimy wpłacać na konto: 17 1240 6449 1111 0010 7379 1714
Tytuł przelewu: Konferencja, imię i nazwisko uczestnika
Właściciel konta: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdująca się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4.
  2. Inspektora danych osobowych nie powołano. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można kierować na adres odo@wseh.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres miesiąca od daty organizacji konferencji lub przez okres 5 lat od daty ostatniej wpłaty, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty ostatniej wpłaty (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celach rachunkowych i podatkowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdującą się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.